แชทกับ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
23 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อMakita จำนวน 2 เครื่อง ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 442-650023และ442-65-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมถุง วันที่ 24-31 พ.ค. 2567) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และโรงเรียนวัดนาขุนแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์น้ำประปาซอยแม่สลิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร
ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน
การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567