ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 305
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมถุง เดือนธันวาคม 2566) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และโรงเรียนวัดนาขุนแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-7744 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
ซื้อไฟประดับสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาเวที ไฟประดับ และเครื่องเสียง ณ วัดประชุมพลแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณลอยกระทง วัดประชุมพลแสน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณลอยกระทง วัดบ้านบ่อ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ส่วนควบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566