ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 429
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 417 54 0003 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 416 64 0056/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมถุง วันที่ 4-28 มิ.ย. 2567) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และโรงเรียนวัดนาขุนแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมถุง วันที่ 24-31 พ.ค. 2567) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และโรงเรียนวัดนาขุนแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อMakita จำนวน 2 เครื่อง ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 442-650023และ442-65-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์น้ำประปาซอยแม่สลิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567