นโยบายและแผน

นโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนาเส้นทางการคมนาคม ด้วยการปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการประกอบอาชีพ

- พัฒนาส่งเสริมการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ให้เพียงพอแก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ทั่วถึง

- พัฒนาส่งเสริมให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

- พัฒนาระบบสื่อสาร โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- การจัดการด้านการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีระบบ

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

- สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

- พัฒนาส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ให้มีรายได้เสริม เช่น การแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัวการเกษตรปลอดสารพิษ

- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอทอบ (OTOP) ให้มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

3. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็ก ลดภาระของผู้ปกครองจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเพียงพอ

- ส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ของประชาชน เช่น การจัดสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน

- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาเทศบาล กลุ่มแอโรบิค ด้านนันทนาการให้ประชาชนมีอุปกรณ์และสถานที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ

4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเลีย อหิวาต์ตกโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

- การพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน

- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดเก็บขอยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูลและสิ่งเน่าเหม็น

- พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสุขภาพ การบำรุงรักษาและรักษาต้นไม้ การจัดเก็บวัชพืช

- พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่

- พัฒนาบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ และการป้องกันน้ำท่วม

- การควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน

5. นโยบายด้านการบริการประชาชน

- เน้นหนักเรื่องการบริการประชาชน เน้นความถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรมและประชาชนพึงพอใจ โดยการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อบริการประชาชนที่ประสงค์จะทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอื่นให้ประชาชนทราบในรูปแบบแผ่นพับและการปิดประกาศ ปรับปรุงเสียงตามสายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการให้ความรู้แก่ประชาชน

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

- สนับสนุนนโยบายของรัฐ ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

- ดำเนินการประสานงานให้ความร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมวางแผน กับหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

- การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมสวัสดิการให้ข้าราชการและลูกจ้างอย่างเพียงพอ

- การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างทั่วถึงและทันท่วงที