บุคลากร

โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
ผังโครงสร้างคณะผู้บริหาร
ผังโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
ผังสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง
โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน