ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 มีนาคม 2567 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2567(สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 12 ธันวาคม 2566 รายงานทางการเงินประจำปี 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 7 เมษายน 2566 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2565(สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 มีนาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 20 มกราคม 2564 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 ธันวาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2562 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1