เกี่ยวกับ เทศบาล

ประวัติความเป็นมา

             เทศบาลสวนผึ้งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลสวนผึ้ง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสุขาภิบาล เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2528 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เมืองน่าอยู่ สร้างผลผลิตสู่สากล

สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่างพอเพียง ”

ยุทธศาสตร์

    ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดกา

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่บ้านบ้านบ่อ 1,443 1,389 1,373 2,762 คน
หมู่บ้านทุ่งแฝก 13 9 16 25 คน
หมู่บ้านนาขุนแสน 273 319 331 650 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ 

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

    เทศบาลตำบลสวนผึ้ง มีพื้นที่ ๙.๓๔  ตารางกิโลเมตร  รวม ๑ ตำบล ๓ หมู่บ้าน คือตำบลสวนผึ้ง

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ บ้านบ่อ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก และหมู่ที่ ๔ บ้านนาขุนแสน

ลักษณะภูมิประเทศ

    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับที่ราบเชิงเขาเล็กน้อย มีป่าโปร่งตามภูเขาในพื้นที่ทั่วไป

ในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยทุกปี เนื่องจากมีพื้นที่ป่าไม้น้อยไม่สามารถเก็บน้ำได้

ลักษณะภูมิอากาศ

    - ฤดูฝน  ฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ปริมาณฝนตกไม่มากเนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่

    - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว

    - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จะมีอากาศค่อนข้างร้อน

ลักษณะของดิน

    พื้นดินเป็นดินร่วนและดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ บริเวณริมลำห้วยเป็นดินชุ่มชื้น

เหมาะแก่การทำสวนผลไม้และปลูกพืชผัก

ลักษณะของแหล่งน้ำ

    พื้นที่ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จะมีลำน้ำภาชีไหลผ่าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

    -  แม่น้ำลำภาชี   ๑  แห่ง

    -  ลำห้วย  ๒  แห่ง ได้แก่ ลำห้วยลำภาชี และลำห้วยบ่อ

ลักษณะของไม้และป่าไม้

    พื้นที่ป่าไม้ประกอบด้วย ไม้เต็งรัง ไม้ประดู่ ป่าไผ่ ไม้รวก เป็นต้น

การเมือง การปกครอง

เขตการปกครอง

    เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประกอบด้วย หมู่บ้าน ๓ หมู่บ้าน คือ

    หมู่ที่ ๑  บ้านบ่อ    (ไม่เต็มหมู่บ้านเฉพาะเขตเทศบาล)

    หมู่ที่ ๒  บ้านทุ่งแฝก (ไม่เต็มหมู่บ้านเฉพาะเขตเทศบาล)

    หมู่ที่ ๔  บ้านนาขุนแสน (ไม่เต็มหมู่บ้านเฉพาะเขตเทศบาล)

การเลือกตั้ง

    การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จะแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๒ เขต

    เขตที่ ๑  มีจำนวนสมาชิกฯ  ๖  คน

    เขตที่ ๒  มีจำนวนสมาชิกฯ  ๖  คน

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

การเกษตร

    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรได้แก่ ปลูกกล้วย,ปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปลูกผัก

ทำสวนผสมผสาน และอื่นๆ

การปศุสัตว์

    ประชากรจะมีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค และแพะ

การบริการ

    ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งจะมีสถานบริการ ดังนี้

    - ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

    - ร้านตัดผม

    - ร้านล้างรถ

    - ร้านซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์

การท่องเที่ยว

    ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่จะมีที่พักและร้านอาหารให้บริการ

นักท่องเที่ยวได้มาพัก ดังนี้

    - ที่พักนักท่องเที่ยว  ได้แก่ อีเดน การ์เด้น,โบ๊ทเฮ้าร์รีสอร์ท,บ้านกรชมพู,บ้านชมจันทร์,คาริสม่ารีสอร์ท,

โกลด์เด้นวิว รีสอร์ท,กาสะลอง โฮมสเตย์,บ้านหอมละมุน,ยาดารีสอร์ท

    - ร้านอาหาร  ได้แก่  ร้านครัวตะนาวศรี,ร้านครัวกะเหรี่ยง,ร้านต้มแซบ,ครัวจ๊ะจ๋า,ข้าวต้มนางยัค,ร้านมุมโปรด

 

 สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

    สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประกอบด้วย

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง  จำนวน ๑ แห่ง

    - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.   จำนวน  ๒  แห่ง  ได้แก่

      ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ               

      ๒. โรงเรียนวัดนาขุนแสน               

    - โรงเรียนมัธยมศึกษา             จำนวน  ๑  แห่ง  ได้แก่

      ๑. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

สาธารณสุข

    สถานบริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอสวนผึ้ง  จำนวน  ๑  แห่ง

    -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง

    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  ๓  แห่ง

    -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ๑๐๐ %

การนับถือศาสนา

    ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีข้อมูลศาสนสถานดังนี้

    - วัด  จำนวน  ๒  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ ๑ วัดบ้านบ่อ, หมู่ที่ ๔ วัดประชุมพลแสน

    - โบสถ์คริสต์  จำนวน  ๒  แห่ง  หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนผึ้ง

ประเพณีและงานประจำปี

    - ช่วงเดือนเมษายน ประเพณีสงกรานต์

    - ช่วงเดือนสิงหาคม  ประเพณีเรียกขวัญเดือนเก้า (อั้งหมี่ถ่อง)

    - ช่วงเดือนกันยายน งานไทยตะนาวศรี

    - ช่วงเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง

      และประเพณีอื่นๆ ได้แก่ ประเพณีแห่ฉัตร (ส้งทะเดิ่ง) ประเพณีทำบุญกลางบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

    - ภาษาถิ่น คือ ภาษากะเหรี่ยง หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านบ้านบ่อ

    - ภาษาญวน หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านนาขุนแสน

      และมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเพาะเห็นเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคขนส่ง

    - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)  จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลี้ยวเข้าถนน

เจดีย์หัก ระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๙๑  (ถนนเจดีย์หัก-เขางู)

ระยะทางประมาณ  ๘  กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๐๘  

(ถนนราชบุรี-เขางู– สวนผึ้ง) ระยะทางประมาณ ๕๒  กิโลเมตร  ถึงแยกหน้าอำเภอสวนผึ้ง  

ระยะทางประมาณ  ๑  กิโลเมตร ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง เป็นถนนลาดยางยาวตลอดสาย

     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)  จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลี้ยวเข้าทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๘  (ถนนเขาวัง-น้ำพุ-ชัฏป่าหวาย)  ระยะทางประมาณ  ๔๙  กิโลเมตร

เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๘๗ (ถนนช่วงบ้านชัฏป่าหวาย – สวนผึ้ง)  

ระยะทางประมาณ  ๑๑ กิโลเมตร ถึงแยกหน้าอำเภอสวนผึ้ง ระยะทางประมาณ  ๑  กิโลเมตร

ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

    - ถนนลาดยาง                    จำนวน  ๒๒  สาย

    - ถนนลูกรัง                       จำนวน    ๔  สาย

    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      จำนวน  ๑๙  สาย

    - ถนนหินคลุก                    จำนวน    ๓  สาย

การไฟฟ้า

    - บ้านเรือนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรือน มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้ตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า และ

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแก้ไขและให้บริการประชาชน

การประปา

    -  บ้านเรือนในเขตพื้นที่มีระบบประปาภูมิภาคสวนผึ้ง ให้บริการกับประชาชน จำนวน ๑ แห่ง 

สามารถให้บริการได้เกือบครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ในช่วงหน้าแล้งอาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ

ใช้ในการอุปโภค – บริโภคในบางพื้นที่

โทรศัพท์

    - มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอกชน มีสัญญาณครอบคลุม ๑๐๐%

ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

    - มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอสวนผึ้ง จำนวน ๑ แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

    -  แม่น้ำลำภาชี   ๑  แห่ง

    -  ลำห้วย  ๒  แห่ง ได้แก่ ลำห้วยลำภาชี และลำห้วยบ่อ

ลักษณะของไม้และป่าไม้

    พื้นที่ป่าไม้ประกอบด้วย ไม้เต็งรัง ไม้ประดู่ ป่าไผ่ ไม้รวก เป็นต้น