วันที่ประกาศหัวข้อ
6 มิถุนายน 2566จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลสวนผึ้ง เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิถุนายน 2566ซื้อเวชภัณฑ์-วัสดุและอุปกรณ์ทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (นมถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และโรงเรียนวัดนาขุนแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง