การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

9 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

" ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง"

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

 

คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลสวนผึ้ง แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และแสดงพลังต่อต้าน

การทุจริต คอร์รัปชั่นทุกแบบ เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม  2564  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง