การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2565

24 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ซึ่งมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอลังการ  เจริญสุข รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลภายนอก ไ้แก่ ผู้แทนประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ เป็นกรรมการ โดยประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!